Юрисдикции

Свързани Услуги

Въведение


Малта е първата държава-членка на Европейския Съюз, която въвежда регулации по отношение на онлайн игрите. Малта е най-голямата онлайн гейминг юрисдикция и най-популярната локация за операторите, търсещи лицензиране на дейността си, свързана с онлайн игри.

 

Малтийският регулаторен орган за хазартни игри (Malta Gaming Authority - MGA) е самостоятелен, публичен регулаторен орган, отговорен за управлението на всички форми на хазартни игри в Малта. Той е отговорен за издаването на Лицензи за Отдалечени Хазартни Игри (Remote Gaming Licences) на игрални оператори, които предлагат казино игри, покер, спортни залагания, P2P, лотарийни игри, както и онлайн игрални платформи. От 2004 г. до сега в MGA са подадени над 500 заявки от компании, желаещи да осъществяват отдалечени хазартни операции в Малта, включително и водещите световни игрални оператори.

 

Отдалечените оператори на хазартни игри, лицензирани в Малта се възползват от стабилен правен режим благодарение на солидните и ефективни Регулации за Отдалечени Хазартни Игри (Remote Gaming Regulations), наричани Регулациите (L.N. 176/04), както и от много привлекателните фискални стимули, като например изключително конкурентните корпоративни данъци и данъците за хазартна дейност. Регулациите влизат в сила на 20-ти април 2004 г. и прилагат най-добрите регулаторни практики, като създават защитена среда, както за играчите, така и за онлайн операторите. Регулациите са неутрални по отношение на технологиите, прилагайки всички видове технологии (интернет, мобилни и телефонни технологии) и са неутрални по отношение на всички типове игри: залагания, P2P, онлайн казино, покер игри, лотарии, бинго и слот игри. 

 

Малтийските органи позволяват на операторите в индустрията свободно движение на стоки и услуги в рамките на европейския пазар. През 2004 г. Малта стана първата държава-членка на ЕС, която въведе регулации за отдалечени хазартни игри и така представи изцяло нови концепции в индустрията за онлайн игри. Регулациите са хармонизирани в съответствие със законодателството на Европейския Съюз и се променят периодично, за да отразяват изискванията на пазара.

 

Малта предлага много привлекателен фискален режим с изгодни корпоративни и хазартни данъци, както и обширна мрежа от споразумения за избягване на двойното данъчно облагане и други форми на облекчения от двойно данъчно облагане. Корпоративният лицензиант е обект на облагане с плосък данък в Малта на стойност 35% от печалбата му. Въпреки това, акционерите (включително и малтийските компании) имат право на възстановяване на данък, еквивалентен на 6 / 7-ми от платения от дружеството данък при получаване на дивидент . Следователно, данъчната тежест, която данъкоплатците понасят в Малта след възстановяването на платените данъци, е в размер на 5%. Освен това, тъй като Малта оперира с цялостна система за приспадане на данъчното облагане върху разпределение на дивиденти, всеки платен от дружеството данък се вменява към данъчното задължение на акционерите, като по този начин се гарантира, че данък се плаща само веднъж на нивото на компанията, а това означава, че икономическото двойно данъчно облагане се избягва. В допълнение, данъкът върху хазартни игри е с таван от  €466 000 (на годишна база) за всеки лиценз и той бива или фиксиран данък за определени категории лицензи за отдалечени хазартни игри, или данък върху реалния приход, генериран от операторите.

 

Освен че Малта е смятана за център на най-добри практики в сектора за финансови услуги, в последните 20 години тя се превърна и в авторитетна ИКТ юрисдикция. Мрежите в Малта са изцяло цифровизирани и с голям широколентов капацитет, внедрявайки най-модерното телекомуникационно и хостинг оборудване,  а международните мрежи са значително разширени чрез сателитна технология и оптични влакна, свързващи Малта с Европа. Наличието на съпътстващи услуги като например обработка на онлайн плащания, дейта центрове, институции за финансови услуги, одитори, софтуерни платформи и разработчици наистина допринася за бързото развитие на индустрията за отдалечени хазартни игри на острова.

 

Стриктният регулаторен режим и строгото законодателство поставя Малта през 2007 г. в Белия Списък на Обединеното Кралство, съдържащ юрисдикции, от които онлайн гейминг компании могат да рекламират услугите си на пазара в Обединеното Кралство.


Наличието на висококвалифицирани човешки ресурси е друго основно предимство на създаването на отдалечени игрални операции в Малта. Въпреки че индустрията за отдалечени хазартни игри е сравнително млада, в нея има голямо разнообразие от специализирани професионалисти. Служителите в Малта са високо образовани, прилежни и с репутация за отлична работна етика и лоялност.


Малтийските Регулации за отдалечени хазартни игри имат фокус върху политиките против изпирането на пари, отговорната игра и възприемането на мерки за сигурност, за да бъдат защитени както онлайн играчите, така и гейминг операторите.


В последните няколко години много международни юрисдикции разглеждат възможността да либерализират отдалечените хазартни игри и да регулират пазара за тях. Малта отчита важността на индустрията за онлайн игри и смята да въведе допълнителни мерки, които ще я направят по-гъвкава и конкурентна в навечерието на промените и развитията, очаквани в гейминг индустрията в световен мащаб.


Предимства на кандидатстването за Лиценз за отдалечени хазартни игри в Малта


 • Държава-членка на ЕС, където отдалечените хазартни игри са правно признати и регулирани посредством адекватно законодателство, позволявайки придвижването на стоки и услуги от страна на операторите в индустрията.
 • Регулации за отдалечени хазартни игри (от 2004 г.), които прилагат най-добрите практики в индустрията.
 • Много привлекателен фискален режим, предлагащ изгодни корпоративни и игрални данъчни ставки.
 • Игралните данъчни ставки са привлекателни за стартъп оператори и изключително изгодни за вече установените оператори, имайки предвид, че максималния изискуем годишен данък има таван.
 • Ниски такси за лицензиране.
 • Добре регулирана юрисдикция, която защитава интересите както на операторите, така и на играчите.
 • Високи стандарти против изпирането на пари.
 • Присъствието на множество установени и добре регулирани институции за финансови услуги, портали за плащания, съпътстващи услуги и офис пространство.
 • Широка мрежа от споразумения и законодателство, осигуряващи облекчения от двойното данъчно облагане.
 • Възможност да се рекламира в рамките на Обединеното Кралство поради включването на Малта в Белия Списък на Обединеното Кралство.
 • Наличие на квалифицирани професионалисти и поддържащи услуги, специално насочени към гейминг индустрията.
 • Най-модерната комуникационна инфраструктура.

Процес по лицензиране


От юни 2011 г. лицензионният процес е хармонизиран в рамките на един единствен етап. Кандидатите могат да изпратят цялата изискуема информация наведнъж, а MGA гарантира анализа й чрез множество потоци от вътрешно установени процеси.


Общо съответствие

MGA провежда оценка на кандидата, като разглежда цялата информация, свързана с лицата, участващи във финансовите операции и управлението на компанията, както и общото състояние на бизнеса. Това включва подаването на формуляр за кандидатстване за Отдалечени хазартни игри и необходимите дю дилиджънс документи на всеки краен бенефициент, който има 5% или по-голям дял във фирма, регистрирана в Малта. В случай че един или повече крайни бенефициенти са юридически лица, данни за тяхната собственост и учредяване също трябва да бъдат предоставени на MGA. MGA провежда разследвания за почтеност и неподкупност в сътрудничество с други национални и международни регулаторни и право прилагащи органи.


Бизнес план

MGA прави дълбочинен финансов анализ на бизнес плана на кандидатите. Трябва да бъде предоставен подробен тригодишен Бизнес План за предлаганите операции, кандидатстващи за лиценз. Бизнес планът трябва да описва целите на бизнеса, структурата на компанията, човешките ресурси, игрите, които ще бъдат предлагани, софтуерните приложения, чрез които ще се провеждат отдалечените игри, както и да съдържа тригодишен финансов план на кандидата.


Изисквания към бизнес операциите и законосъобразността

Кандидатът бива оценяван спрямо инструментите, необходими за осъществяване на бизнес операции. Този процес включва преглед на учредителните документи, игрите, бизнес процесите, свързани с провеждането на отдалечени игри, правилата, условията и процедурите за игрите, архитектурата от приложения, системната архитектура на гейминг и контролните системи, както и оценка на всякаква друга предоставена техническа и юридическа документация.


Гореописаните три компонента съставляват документо-базирания одит на кандидатурата, който бива  завършен в рамките на 12-16 седмици, ако се приеме, че цялата информация е пълна и вярна и има малки или никакви повторни искания за информация от MGA към кандидата за лиценз.


Системен одит

След като всички три посочени критерии са успешно удовлетворени, MGA ще информира кандидата, че неговата заявка е успешна и ще го покани да внедри игрите си в техническа среда, подготвяйки се да стартира операции на живо. Кандидатът разполага с 60 дни, за да завърши този процес.  Кандидатът има възможност по всяко време в рамките на тези 60 дни да задейства молба за външен системен одит (осъществен от независима трета страна, наета от MGA по фиксирана пазарна цена). Системният одит ще одитира внедрената на живо среда спрямо предложената в кандидатурата среда.


При успешно завършване на сертификационния процес, MGA издава пет-годишен лиценз.


Одит за съответствие

След пускане в ход на операциите му, Лицензиантът ще премине през няколко одита за съответствие, проведени от независима трета страна, наета от MGA по фиксирана пазарна цена.

 

MGA ще изиска одита да се случи спрямо следния график:

1. След първата година от получаване на лиценза от MGA.


2. На третата година от операциите на компанията след получаване на лиценз от MGA.


3. При въвеждане на значими промени в гейминг системата. 


4. По усмотрение на MGA, обикновено при подозрения за отклонение от: 


a) регулациите;

b) оперативната същност на лиценза;

c) приетите действия.

Класове лицензи


Всеки оператор може да кандидатства за един или повече от следните класове Лицензи за Отдалечени Хазартни Игри:

 • Клас 1 – оператори, управляващи собствения си риск при повтарящи се събития със случаен изход (игри от казино тип, бинго и слот игри).
 • Клас 2 – оператори, управляващи собствения си риск при едно единствено събитие (спортни залагания).
 • Клас 3 – оператори, насърчаващи и подбуждащи игри от Малта, чрез което получават само комисионна (P2P, покер мрежи, борси за залози и игрални портали).
 • Клас 4 – предлагащи хостинг и управление на други отдалечени гейминг оператори, с изключение на самия лицензиант (опериращи като платформа).
 • Клас 1 на 4 – оператори, управляващи собствения си риск при повтарящи се събития, но които са хоствани върху платформа на трета страна, лицензирана от MGA с Клас 4.
 • Клас 3 на 4 – оператори, насърчаващи и подбуждащи игри от Малта, чрез което получават само комисионна, но които са хоствани върху платформа на трета страна, лицензирана от MGA с Клас 4.


Лицензът за Отдалечени Хазартни Операции се дава за период от пет години и може да бъде подновен за периоди от по пет години.


Изискуемият дялов капитал във връзка с различните лицензи за игрални операции е описан както следва:

 • Клас 1                    €100,000
 • Клас 2                    €100,000
 • Клас 3                    €40,000
 • Клас 4                    €40,000
 • Клас 1 на 4           €100,000
 • Клас 3 на 4           €100,000

Игрален данък

КЛАС 1

€4,660 на месец за първите шест (6) месеца

 

€7,000 на месец след това

 

КЛАС 1 НА 4

€1,200 на месец, платим към Клас 4

 

КЛАС 2

Онлайн залагания

 

0.5% на месец от брутните суми на приетите залози;

 

 

Борса за Онлайн Залози 

 

0.5% на месец от сумата на всички нетни печалби 

 

изчислена за всеки човек за всеки заложен пазар 

 

 

Залози на онлайн пул билярд

 

0.5% на месец от платените агрегирани залози.

 

КЛАС 3

5% на месец от Реалния Приход (приходите от залози без бонуси,

 

комисионни и такси за обработка на плащанията)

 

КЛАС 3 НА 4

5% на месец от Реалния Приход

 

КЛАС 4

Без данъци за първите шест (6) месеца;

 

€2,330 за следващите шест месеца

 

€4,660 след това

 

* Игралният данък има таван от € 466 000 на Лиценз


Служебно лице


След получаването на пет-годишен Лиценз за Отдалечени Хазартни Игри, издаден от MGA, според изискванията на Регулациите за отдалечени хазартни игри от 2004 г., всеки лицензиант носи отговорност да назначи Служебно лице.

 • Служебното лице надзирава отдалечените игрални операции на компанията и е отговорно за тях.
 • Служебното лице трябва да бъде:

            - директор в компанията

            - жител на Малта

 • Гарантира, че Лицензианта отговаря на всички приложими закони и регулации.
 • Действа като единствено лице за контакт между MGA и Лицензианта.

 

Отговорностите на Служебното лице включват, но не се ограничават до:

 • Изпращане на доклади, изготвени от Служебното лице на месечна база.
 • Плащане на месечен игрален данък и годишна такса за игрален лиценз.
 • Търгуване на игрален данък към MGA на месечна база.
 • Запечатване на оборудването и докладване за счупени печати пред MGA.
 • Организиране и подписване на доклади за инциденти, свързани с игралното оборудване на Лицензианта.
 • Участие в системни одити и одити за съответствие.
 • Гарантиране на факта, че средствата на играчите се съхраняват от Лицензианта винаги и по всяко време.
 • Защита на данните.
 • Юридически съвет и консултация във връзка с игралните операции на Лицензианта в Малта.


Отчитане на оперативна и финансова дейност


При успешно завършване на процеса по кандидатстване за отдалечени хазартни операции Лицензиантът получава пет-годишен лиценз за Отдалечени хазартни операции. Лицензиантът трябва да изпрати формуляр “Go-Live” за внедряване на операциите си на живо и преди датата, посочена в този формуляр, игралното оборудване трябва да бъде запечатано от представители на MGA в присъствието на Служебното лице, представляващо Лицензианта.


По-долу са описани основните доклади и формуляри, които MGA изисква от Лицензиантите:


Доклади от Служебното лице

Служебното лице има задължение да изпраща месечни отчети, които включват дължимия игрален данък за конкретния месец, хронологични записи относно игрите и баланс на играчите в игралната система. Освен това, Служебното лице има задължението да изпраща банково извлечение за средствата на играчите в този месец, за който се прави въпросния изискуем отчет.


Отчет за инцидентите

Този отчет включва процеса по заявяване на промени по одобрената инфраструктура, надстройките и поддръжката на запечатаното гейминг оборудване.


Отчитането на инциденти се използва и за посочване на каквито и да било проблеми с хардуерното гейминг оборудване, при което печатите на MGA трябва да бъдат счупени поради непредвидени обстоятелства. В такива случаи Отчетът за инцидентите трябва да бъде изпратен на MGA в рамките на 24 часа от момента, в който оборудването е отворено.


Извеждане на оборудване от експлоатация

Отчетът за извеждане на оборудване от експлоатация  се използва за искане на одобрение от MGA да премахне или премести гейминг оборудване, което вече е било одобрено и запечатано.


Управленски сметки и годишни одитирани отчети

Тези отчети се изискват от MGA за анализа на цялостното оперативно и финансово представяне на Лицензианта


Административни и лицензионни такси


Административните и лицензионните такси според Втория График на Регулациите за Отдалечени Хазартни Операции (S.L. 438.04) издадени спрямо Закона за лотариите и други игри (Cap. 438 от Законите на Малта).


Такса

 

 

Такса за кандидатстване

2,330

Платима при кандидатстване за лиценз

за нов лиценз

 

за отдалечени хазартни операции

 

Системен одит

1,770

Таксата се заплаща предварително за провеждането

 

 

на одит от одобрените от MGA

 

 

независими одитори/сертифициращи органи

 

Лицензна такса

8,500

За година, за лиценз


 

Такса за подновяване на

1,500

Платима при кандидатстване

кандидатурата  на лиценз


 

за подновяване на лиценз

 

Такса одобрение за трансфер

1,500

Платима при

или преотстъпване на лиценза

 

кандидатстване за одобрение

 

Одобрение на трансфер на дял

1,500

Платима при кандидатстване за одобрение

 

Одобрение на

70

За година, за договор. Общата сума

Търговски Споразумения

 

за одобрени договори не трябва

 

 

да надвишава € 30 000 годишно

 

Одобряване на комплексни

 

Административна почасова такса, която е

Споразумения за

 

предварително определена и съобщена

джойнт венчър

 

преди започването на процеса по одобрение

 

Други такси за съответствие

Такса

 

Одит за съответствие

2,750

Таксата се заплаща предварително за

 

 

провеждането на одит от одобрените от MGA

 

 

независими одитори/сертифициращи органи

 

Регулации за отдалечени хазартни игри


Отдалечените игри в Малта са регулирани от Регулациите за отдалечени хазартни игри (наричани Регулациите) (от 2004 г.), които са част от Закона за лотариите и други игри (от 2001 г.). Регулациите са цялостен законодателен инструмент, който има за цел да осигури на играчите защитена онлайн среда, а на отдалечените игрални оператори - безопасна и конкурентна среда. Регулаторният орган в Малта, който съблюдава операциите за отдалечени хазартни игри е Малтийския регулаторен орган за хазартни игри (Malta Gaming Authority - MGA).

 

Регулациите са публикувани след консултации с лицензираните оператори. Високо технологичните иновации увеличават интерактивността за играчите и правят игрите по-достъпни.


За да предлага отдалечени игрални услуги от Малта, кандидатът трябва да получи лиценз за класа, приложим за предложените от него операция. От притежателите на лиценз се очаква да действат в съответствие със Закона за лотариите и другите игри, както и в съответствие със законодателството срещу изпирането на пари, законодателството за електронна търговия и всеки друг приложим закон.


Основно изискване на Регулациите е, че основната част от операциите на онлайн игри, трябва да се намират физически в Малта. Други компоненти на системата, като например, потребителския интерфейс игрите или операциите за поддръжка на клиенти, могат да бъдат разположени извън Малта, на място по избор на Лицензианта.


Системата за онлайн игри (която е определена като една компютърна система, включително всичките й компоненти, операционната система и софтуера на приложенията), трябва да бъде надлежно заверена за съответствие според изискванията на MGA.


Сертифицирането е необходимо за тези компоненти от системата, функционалността на които оказва пряко въздействие върху работата на игрите или върху отчитането на игрални и финансови транзакции.


Според Регулациите, всеки Лицензополучател трябва да посочи свое Служебно лице, чиято роля е лично да контролира работата на Лицензополучателя и да гарантира, че тя е в съответствие с приложимите закони, наредби и условията за издаване на лиценза. Служебното лице трябва да бъде директор в компанията и да бъде жител на Малта.


На лицензираните оператори се издава Печат за одобрение, който трябва да бъде публикуван на уеб сайта им, показвайки допълнително тяхната конкурентоспособност. Печатът е свързан с един сайт, контролиран от MGA и осигуряващ независима, официална информация на играчите.


Кодексът за практики в областта на рекламата и промоциите установява правилата, по които лицензираните онлайн оператори могат да рекламират дейността си.


Резюме

 • Еталон в регулациите на игралната хазартна дейност.
 • Неутрална по отношение на технологиите - прилага всички видове технологии: интернет, мобилни, телефонни технологии и гейминг устройства.
 • Неутрална по отношение на игрите - залагания, P2P, онлайн казино, покер игри, лотарии, бинго и игрални автомати.
 • Създава безопасна среда както за играчите, така и за онлайн операторите.
 • Подробни процедури, отнасящи се до системата за контрол и финансова защита на играчите, които допринасят за доверието на играчите.

Други Услуги


Услуги, свързани с колокация (съвместно ползване) 

Ние помагаме на нашите клиенти при избора на услуги за съвместно ползване за техните игрални операции. Нашите клиенти могат самостоятелно да хостват сървър в един надежден и добре изграден център за данни.


Такива центрове за данни предоставят самостоятелна връзка към интернет чрез множество мрежови оператори. В резултат на това, игралните оператори се възползват от по-добра стойност и по-ниски разходи, а същевременно си гарантират в максимална степен високо качество и добро обслужване.


Доставчици на разплащателни услуги

Ние помагаме на нашите клиенти при откриването на най-подходящите за техните игрални операции доставчици на разплащателни услуги, предлагащи алтернативни начини на плащане и гъвкавост.


Бизнес план

Ние изготвяме цялостен тригодишен бизнес план за нашите клиенти, съгласно изискванията на властите, което включва: подробности за игрите, маркетингови кампании, които да бъдат осъществени, технологии, които ще се използват, юрисдикции, в които играта ще се предлага, както и тригодишни финансови прогнози.


Нормативно съответствие

Ние гарантираме, че нашите клиенти са в съответствие с всички нормативни изисквания, приложими политики и процедури, наложени от органите за хазартни игри в конкретната игрална юрисдикция, където наш клиент притежава лиценз за дистанционни хазартни операции.. Ние също така информираме клиентите си относно всички изменения в игралните и други закони в съответните юрисдикции.


Международни юрисдикции за I-Gaming (онлайн игри)

Ние предлагаме консултации за различни юрисдикции, където се регулират дистанционните операции за хазартни игри и тяхното приложимо право и подпомагаме клиентите си да получат лиценз за операции с хазартни игри в тези юрисдикции.


Сертификация и тестване на софтуер

Ние предоставяме на нашите клиенти списък с одобрените европейски и международни лаборатории, които са сертифицирани от съответните хазартни органи, както и списък на сертифицираните генератори на случайни числа (RNG) от съответните органи.


Изграждане на връзки с бизнес партньори 

Нашата широка мрежа от професионалисти в игралната индустрия ни позволява да свързваме бизнес партньори, разработчици на софтуер и инвеститори за създаването на нови компании или за развитието на вече съществуващи такива.

Tags: Curacao gaming licence,gaming licence,Financial Institution Licence,Payment Institution,Incorporation of company in Malta,Malta gaming licence,online gaming license,Incorporation of company in Bulgaria,E-Money licence

....................................