Юрисдикции

Свързани Услуги

Учредяване на компания

Дялов капитал

Няма изискуем минимален дялов капитал, за да бъде учредено дружество в Кюрасао.


Управителни постове

Дружеството се управлява от управителен съвет, състоящ се от един или повече управители, които могат да бъдат, или физически или юридически лица. Бордът на изпълнителните директори представлява дружеството и управлява неговите операции. Няма ограничения за националността на управителите, но най-малко един управляващ директор трябва да е местно лице, регистрирано в Кюрасао. 


Финансова година

Финансовата година на компания, регистрирана в Кюрасао може да бъде календарната година, както и всеки други дванадесет месечен период, упоменат в учредителните документи на дружеството.


Всяка година бордът на изпълнителните директори трябва да изготви финансови отчети в срок от осем месеца след изтичането на финансовата година. Подобни отчети се състоят от най-малко един баланс и отчет за приходите и разходите. Общото събрание може да удължи този срок с най-много шест месеца, позовавайки се на "специални обстоятелства".


Счетоводни и финансови отчети

Финансовите отчети трябва да се съобразят с общоприетите стандарти и трябва да дадат такова ниво на информация, че да може да се оформи мнение за общия капитал и финансовите резултати, както и за платежоспособността и ликвидността на компанията.


Печалба и разпределението й

Нетните печалби на дружество с ограничена отговорност, са на разположение на акционерите му. Акционерите могат да декларират дивидент или да запазят печалбите. Ако уставът предвижда това, могат да бъдат обявени междинни дивиденти от печалбата за текущата година по решение на общото събрание, или друг подобен колективен орган, посочен в устава. Дивидентите и други капиталови разпределения не могат да бъдат плащани, ако собствения капитал е или стане отрицателен, в резултат на такива дивиденти или разпределение на печалбата. 


Получаване на достъп до условията за 2-процентен данък върху нетната печалба в Е-Зоната на Кюрасао.

Една от най-популярните причини да се учреди компания в Кюрасао е да се кандидатства за разрешение за E-зона, за да се възползвате от специален данъчен режим, където компанията, базирана в Кюрасао плаща данък от само 2% върху своите Нетни печалби. Този специален данъчен режим е валиден до 31-ви декември 2025 г. Само компания, регистрирана в Кюрасао може да има разрешително за Е-Зоната. Всички приходи, генерирани от отговаряща на изискванията на Е-Зоната компания чрез продажба на стоки или услуги или (под) лицензиране на IP права за чуждестранни лица, нерегистрирани в Кюрасао, са предмет на облагане с данък печалба в размер на 2%. В допълнение, стоки, внасяни в Е-зоната и услуги, предоставяни от дружество,  регистрирано в Е-Зоната на Кюрасао, са освободени от вносни мита и данък върху оборота. 

Tags: Curacao gaming licence,gaming licence,Financial Institution Licence,Payment Institution,Incorporation of company in Malta,Malta gaming licence,online gaming license,Incorporation of company in Bulgaria,E-Money licence

..................................